Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerat betänkande. Vi vill gärna bidra med synpunkter och delger härmed vårt yttrande enligt Miljödepartementets remiss den 23 juni 2022.

Mycket mer förnybar gas behövs snabbt – effektiv tillståndsprocess viktigt

Vi står inför en investeringsboom i ny produktion av förnybara gaser som biogas, förnybar vätgas och bio-DME. Med en ansträngd gasmarknad till följd av Rysslands krig i Ukraina, höga energipriser och ett behov att snabbt fasa ut rysk fossil energi behöver produktionen av förnybara gaser öka snabbt. Det är ett effektivt och långsiktigt svar på den ansträngda energimarknaden, ger stärkt försörjningstrygghet och bidrar till att uppfylla klimatmålen. Biogas är också nödvändigt i ett hållbart cirkulärt samhälle genom effektiv avfallshantering samtidigt som jordbrukets näringsämnen återcirkuleras och behovet av mineralgödsel minskar.

När nu de ekonomiska förutsättningarna för biogasproduktion finns genom ökad efterfrågan och viktiga styrmedel på plats finns många pågående projekt som är i, eller strax kommer in i, tillståndsprocesser. Många projekt är också på gång för produktion, lagring och distribution av förnybar vätgas och e-bränslen och i en nära framtid väntas produktionsanläggningar för förnybara gaser från lignocellulosa komma i gång med nya tekniker. Till detta kommer behov av investeringar i infrastruktur för lagring och distribution av förnybara gaser för att möjliggöra omställningen. Många av investeringarna har fått stöd från Klimatklivet vilket kräver snabba tillståndsprocesser för att få projekten klara i tid. Det är därför väldigt viktigt att tillståndsprocesserna för nya anläggningar effektiviseras och snabbas upp så mycket som möjligt - och så snart som möjligt.

Vi ser också ett behov av lättnader i regelverket redan nu till vintern för att möjliggöra ökad produktion i befintliga biogasanläggningar utan behov av nya tillstånd för att befintligt produktionstak i tillståndet överskrids.

Läs hela remissvaret i ovan dokument.