Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerad promemoria. Vi tackar för möjligheten att bidra med synpunkter och delger härmed vårt yttrande enligt Miljödepartementets remiss den 15 september 2022.

Flera bra förslag i promemorian – men de är långt ifrån tillräckliga

Det finns flera förslag i underlagsrapporten som Energigas Sverige tillstyrker och som vi anser bör tas vidare inom ramen för nästa mandatperiods klimatpolitiska handlingsplan, exempelvis:

  • Utred ett tvådelat ersättningssystem vid etablering av ny kraft
  • Utred styrmedel som underlättar användning av spillvärme
  • Utred CCU-teknikens roll i energisystemets omställning med avseende på klimatnytta, försörjningstrygghet och konkurrenskraft
  • Utred omvända auktioner för ökad kolsänka
  • Utred investeringsstödet Kväveklivet
  • Utred styrmedelspaket för långsiktigt hållbart jordbruk
  • Utred målsättningarna om cirkulär ekonomi
  • Genomför en nationell pilot för att testa det finansiella instrumentet Carbon Contracts for Difference (CCfD)
  • Gör statliga åtaganden långsiktigt bindande

Dessa förslag utgör steg i rätt riktning mot ökad elektrifiering av industrin och omställningen till vätgas, även om de är långt ifrån tillräckliga. Några av dem kan också ha viss betydelse för en växande bioekonomi och eventuellt en ökad biogasproduktion från jordbruket, beroende på utformning. Vi konstaterar dock att de flesta förslagen handlar om att utreda olika åtgärder och styrmedel. Eftersom vi befinner oss mitt i både energikris och klimatkris bör inte fokus ligga på fler utredningar. Det finns redan flera bra och konkreta förslag på bordet som regeringen kan och bör implementera omgående.

Se Energigas Sveriges förslag i ovan remiss.