För gaseldade kraftvärmeverk innebär förslaget en skattehöjning motsvarande 473 procent eller 246 kronor per megawattimme. Det är i vissa fall mer än vad själva gasen kostar. Att genomföra en sådan dramatisk höjning på mindre än ett halvår är inte rimligt.

Förslaget kan leda till att gaseldade kraftvärmeverk tvingas stänga. Det leder även till minskad elproduktion, vilket i sin tur påverkar den redan ansträngda effektbalansen i våra storstäder. Resultatet blir att Sverige i stället tvingas köpa kolbaserad el från exempelvis Polen. Det gör ingen klimatnytta, och motverkar själva syftet med förslaget.

Omställning till förnybara bränslen för värmeproduktion i kraftvärmeanläggningar pågår redan, oberoende av regeländringen. Skattehöjningen minskar utrymmet för vidare investeringar i förnybar kraftvärme- och elproduktion.

Gaseldade kraftvärmeverk kan enkelt ställa om till förnybart genom att byta ut naturgasen mot biogas. Men för att det ska ske måste onödiga hinder undanröjas. Biogas som samdistribueras via gasnätet bör tilldelas elcertifikat och tillgodoräknas i EU ETS, skriver Energigas Sverige i sitt remissvar på promemorian.

Regeringen måste undanröja de hinder som finns för omställning till biogas innan piskan tas fram. När stabila och långsiktiga villkor för biogasen är på plats kan man börja fundera på effektiva styrmedel som skyndar på den omställning av energisystemet som redan är på god väg.