Energimyndigheten beslutade år 2013 att den biogas som Eon Biofor importerar från ett dotterbolag i Tyskland inte uppfyller hållbarhetskriterierna och därmed inte ger rätt till skattebefrielse. Eftersom de sammankopplade näten inte utgör en ”tydlig gräns”, enligt myndighetens tolkning, var det inte möjligt att verifiera att den importerade biogasen uppfyller hållbarhetskriterierna. Därför kunde gasen inte få skattebefrielse.

EU-domstolen anser nu att Energimyndighetens tolkning strider mot EU:s fördrag som förbjuder importrestriktioner mellan länder. Domarna anser att det svenska gasnätet är en plats med en "tydlig gräns", precis som gasnäten i andra länder. Enligt domstolens tolkning hade det varit möjligt att verifiera hållbarhetskriterierna, om mer information hade begärts från Eon i detta fall.

Avgörande i svensk domstol

Efter förhandsavgörandet går frågan nu tillbaka till svensk domstol, nämligen Förvaltningsrätten i Linköping. Frågan gäller systemet för massbalans som ingår i EU:s direktiv om förnybar energi. Direktivet ska göra det möjligt för energibolag att bevisa att deras biodrivmedel är hållbara, så länge det finns spårbarhet och tydlig information genom hela produktionskedjan.

”Domstolens dom innebär ett viktigt prejudikat kring tolkningen av det s.k. hållbarhetsdirektivet och medlemsstaternas skyldighet att inte diskriminera mellan importerad hållbar biogas och inhemskt producerad hållbar biogas”, kommenterar advokatbyårn Mannheimer Swartling som företrätt Eon Biofor.

EU-domstolens förhandsavgörande

Kommentar från advokatbyrån Mannheimer Swartling