Bonus-malus

I det ursprungliga förslaget fick gasfordon ingen bonus. Efter påtryckningar, från flera håll, infördes ett stöd på 7 500 kronor. Beloppet har nu höjts till 10 000 kronor. Det är en stor framgång, men det återstår en viktig del. Även gasfordon måste klassas som ”klimatbonusbil”, annars blir det svårt att välja en miljöbil i bilhallen eller i upphandlingen.

Höjt gödselgasstöd

Många biogasproducenter i Sverige upplever en tuff prispress från importerad biogas, som får produktionsstöd i andra länder. Det höjda gödselgasstödet, som uppgår till 30 miljoner kronor år 2020, kan ge viss lindring. Men stödet borde utvidgats till fler råvaror där biogasproduktion behövs för att sluta kretsloppet och främja en cirkulär ekonomi. Nu tillsätter regeringen en särskild delegation för cirkulär ekonomi där bland annat denna fråga bör lyftas.

Biogasutredning

Energigas Sverige har länge argumenterat för att det krävs en särskild utredning om biogasens förutsättningar och breda nyttor som också ger förslag på långsiktiga styrmedel. Nu tillsätts denna utredning där vi ska bidra, tillsammans med alla branschkollegor, till stabila spelregler för kunder och investerare.

Samordnad utbyggnad av infrastruktur

Energimyndigheten fick tidigare i uppdrag att samordna utbyggnaden av laddinfrastruktur. Vi frågade varför inte gas och andra drivmedel, som kräver dedikerad infrastruktur, omfattas av uppdraget. Då fick vi inget svar, men nu utvidgas uppdraget till att även omfatta exempelvis gas. Det är bra och ligger helt i linje med EU:s infrastrukturdirektiv.

Snedvridna skatter skapar inga vinnare

Trots dessa framgångar finns det också exempel där regeringen inte lyssnar. Skatten höjs på naturgas och gasol inom industrin och för naturgas inom kraftvärmeanläggningar som omfattas av EU:s utsläppshandel. Det skapar inga vinnare, men i värsta fall många förlorare. Marknaden för biogas och grön gasol främjas inte av att deras fossila motsvarigheter beskattas ytterligare. Sverige kan tvingas betala med försvagad konkurrenskraft och förlorade jobb.

Trevlig läsning!

Maria Malmkvist VD
Energigas Sverige

Läs hela nyhetsbrevet här