Den senaste klimatrapporten från FN:s klimatpanel i början av oktober 2018 har gjort att omställningen till ett hållbart samhälle blivit alltmer akut. EU:s klimatmål innebär att utsläppen ska minska med 80–95 procent till år 2050. Sveriges målsättning är noll nettoutsläpp år 2045. Vi inom Uddeholm vill på ett aktivt sätt vara med att nå dessa mål.

Stålindustrin har ett stort behov av energi och är en av de branscher inom svensk industri som bidrar mest till utsläpp av koldioxid. Utsläppen härrör från flera olika processer. För ett skrotbaserat stålverk som Uddeholm är den huvudsakliga delen av koldioxidutsläppen, 93 procent, kopplade till användningen av fossila bränslen. För att kunna bidra till stora utsläppsminskningar krävs alltså fokus på bränsleanvändningen som första steg.

Fossila bränslen används främst till värme och värmebehandling för att ge stålet önskade egenskaper. Det i sin tur ger ökad livslängd på de produkter som framställs, vilket är synonymt med vårt varumärke och avgörande för vår konkurrenskraft. Det innebär att Uddeholm i ett livscykelperspektiv använder mer bränslen och mer energi till framställning av produkterna. Men i det stora hela ger det en minskad belastning, eftersom produkterna kan användas längre tid innan de kasseras, det vill säga smälts om till nya produkter.

Inom stålindustrin pågår ett omfattande arbete för att minska miljöbelastning och koldioxidutsläpp. Uddeholm i Hagfors var första stålindustrin i Sverige att konvertera från olja och propan till flytande naturgas. Först fanns en tveksamhet från omvärlden kring detta, eftersom naturgas har bärighet på en fossil källa. Men valet var från första början strategiskt. Vi såg inte bara en säkerhetsmässigt bättre energikälla med minskad miljöbelastning, utan även att investeringen var för framtiden.

Naturgasen är bron över till biogas. Den kan flöda i samma system, som blandning eller helt ersatt av biogas.

För att lyfta den insikten och frågan valde Uddeholm, i maj och juni i år, att under två dygn köra produktionen helt på flytande biogas. För att visa att vi vill och kan – men att det inte är realistiskt än.

Det är där många industrier befinner sig nu. Energieffektivisering har varit och är en ständig process. Nästa steg i omställningen är en ny energikälla och ett nytt energisystem. För oss på Uddeholm innebär det att kunna blanda in biogas för att minska koldioxidutsläppen, och i förlängningen gå över helt till biogas. Vi är redo att ta steget, men saknar i dagsläget tillgång till biogas av med rätt energivärde till ett konkurrenskraftigt pris.

I dag behöver vi använda oss av uppgraderad biogas, det är den enda som har högt energivärde nog. Det innebär att kostnaden blir stor. Vi vill undersöka möjligheten att köra ugnarna på biogas med ett lägre energivärde och i så fall kunna använda oss av exempelvis syntetisk biogas från skogsavfall. Det skulle öka våra möjligheter att gå över till biogas.

Fler företag och branscher än Uddeholm och stålindustrin står redo att ställa om till ett fossilfritt Sverige, exempelvis fordonsflottan och sjöfarten. Hur ska Sverige få tillräckligt med biogas för alla intressenter? Sverige behöver säkra tillgången på biogas till rätt pris, och ta fram en långsiktig strategi för hur biogasen ska räcka till alla som efterfrågar den.

För att industrin ska kunna ta klivet till fossilfri produktion krävs det att kostnaden hålls nere. Vi vill verkligen ställa om, men vi måste se till att svensk industri även i fortsättningen kan vara globalt konkurrenskraftig.

Sverige ska ligga i framkant – men för att behålla vår position som ledande industriland krävs att vi tänker smart och strategiskt. Sveriges politiker och beslutsfattare behöver få en ökad förståelse för att företag som Uddeholm står redo och vill kliva in i framtiden, men inte kan på grund av aspekter som vi inte själva råder över. Under tiden påverkas vår globala konkurrenskraft av exempelvis utsläppshandeln.

Vi vill inget hellre än att låta biogasen flöda i våra system och kliva över till en helt fossilfri produktion. Men då behöver förutsättningarna finnas där.

Cecilia Johnsson, miljöchef, Uddeholm