Idag står bensin och diesel fortfarande för cirka 90 procent av drivmedelsanvändningen i transportsektorn och av 100 bilar som säljs drivs endast 4 stycken med alternativa drivmedel. Fordonsgas är i dag det fjärde största bränslet och har en viktig roll i omställningen till fossilfria vägtransporter. Efter ett långsiktigt arbete inom branschen med att öka andelen biogas i fordonsgasen ligger biogasandelen idag på över 70 % och målsättningen i vår vision grön gas 2050 är att den ska utgöra 100 % till år 2030.

Enligt förslaget till nationell biogasstrategi kan 12 TWh biogas användas inom vägtransporter år 2030, vilket grundas på prognosen i utredningen Fossilfrihet på väg. För att uppnå målet krävs effektiva styrmedel i hela biogasens värdekedja, från produktion till distribution och användning. Incitament för ökad efterfrågan är en nyckel för fortsatt marknadsutveckling. Frågor som rör styrmedel för vägtransporter hanteras i Energigas Sveriges styrmedelsgrupp som även hanterar styrmedel kopplat till biogasproduktion.

Vi ser också ett växande intresse för vätgas som fordonsbränsle, inte minst internationellt, och det finns nu flera bilmodeller som drivs med vätgas på marknaden.

Marknadsgrupp fordonsgas

Inom fokusområde vägtransporter har vi en arbetsgrupp bestående av medlemmar med fordonsgasanknytning. Målet med samarbetet i gruppen är att samverka i viktiga frågor för att öka försäljningen av fordonsgas.

Arbetet inom fokusområdet syftar bland annat till att:

  • Medverka i Energimyndighetens löpande dialog med branschen kring styrmedel för biodrivmedel och påverka strategin för fossilfria transporter.
  • Påverka förslag till bonus-malus för lätta fordon så att den verkliga klimatnyttan för gasbilar återspeglas i det slutgiltiga beslutet.
  • Verka för förbättrade förutsättningar för fordonsgas i upphandlingar.
  • Lyfta fördelarna med fordonsgas i utredningen kring t.ex. miljözoner och miljömärkning av drivmedel.
  • Verka för en bättre andrahandsmarknad för gasfordon i Sverige.
  • Tydliggöra och synliggöra möjligheterna med fordonsgas inom tung trafik samt driva på för styrmedel för renare lastbilstransporter.
  • Delta i arbetet kring infrastruktur för LNG inom EU-projektet LNG Blue Corridor
  • Redovisa fakta och statistik kring fordonsgas
  • Bevaka utvecklingen av marknaden och möjligheterna för vätgas i Sverige.