Skärpta krav på minskade svaveloxidutsläpp inom sjöfarten ökar intresset för flytande gas, LNG, trots konkurrens med andra drivmedel och lågt oljepris. LNG finns idag på den svenska marknaden med goda erfarenheter; många rederier investerar i fartyg som kan drivas med LNG och flera hamnar planerar för infrastrukturen. EU-projekt som Zero Vision Tool har en viktig roll för att initiera projekt där LNG används. Kommande krav på minskade utsläpp av kväveoxider kommer ytterligare att stärka naturgasens roll som alternativt bränsle på marknaden.

Marknadsgrupp sjöfart

Inom fokusområdet finns det en arbetsgrupp, marknadsgrupp sjöfart, med representanter från AGA, Skangas, Swedegas och Öresundskraft där vi gemensamt arbetar med viktiga frågor för att öka användningen av gas inom sjöfarten.

Arbetet inom fokusområdet syftar bland annat till att:

  • Informera om fördelarna med att använda gas som fartygsbränsle
  • Sammanställa och tillhandahålla fakta om utsläpp vid gasdrift
  • Sprida kunskap om vad som behöver beaktas vid bunkring av LNG
  • Utveckla samarbeten med andra branschaktörer
  • Följa och bidra i myndigheternas, branschens och forskningens arbete med strategier och åtgärdsplaner för sjöfartens omställning till lägre utsläpp och fossilfrihet
  • Följa och bidra i arbetet med planerade styrmedel som påverkar sjöfartssektorns bränsleval, exempelvis nya farledsavgifter och skärpta utsläppskrav för kväveoxider (NECA).
  • Bevaka utvecklingen av vätgasens roll inom sjöfarten

Vad är naturgas?

Användningsområden för naturgas