Den svenska produktionen av energigaser utgörs framförallt av biogasproduktion. Men även andra produkter utvecklas såsom grön gasol och vätgas liksom power-to-gas. Det pågår också projektering av naturgas på flera platser i landet. Detta verksamhetsområde genomgår intressanta förändringar där nya produkter och produktionstekniker växer fram samtidigt som befintlig teknik behöver utvecklas och stärka sin position.

Det finns idag mer än 282 biogasanläggningar i Sverige som producerar drygt 1,9 TWh biogas från främst olika avfall och restprodukter. Potentialen för svensk biogas är dock långt större såväl genom rötning och genom förgasning av skogsbiomassa. Branschen har som ett mål att användningen av biogas ska vara 15 TWh till 2030. Det är fullt realistiskt men kräver en nationell biogasstrategi med politiska insatser i form av nationella mål och styrmedel och fortsatt teknikutveckling för storskalig produktion genom bland annat förgasning.

Arbetet inom fokusområdet syftar bland annat till att:

  • Öka förutsättningarna för kostnadseffektiv och lönsam produktion av biogas och biogödsel
  • Lyfta fram gasens många samhällsnyttor och biogasens fördelar i ett cirkulärt perspektiv där ett avfall blir resurs och näring kan återföras till jordbruket
  • Tydliggöra samhällsnyttan av storskalig biogasproduktion och förbättra förutsättningarna för biogas från skogen
  • Påverka revideringen av förnybartdirektivet och hållbarhetskriterier för biomassa så att de tar bättre hänsyn till biogasens klimat- och samhällsnytta
  • Analysera och verka för styrmedel som stimulerar svensk produktion av energigaser
  • Ta fram fakta och statistik om biogasproduktion
  • Informera om och öka samverkan kring produktion av grön gasol och vätgas och informera om möjligheterna och fördelarna med power-to-gas.