Vi vill höja kunskapsnivån inom politiken och skapa förståelse för att energigaserna är en viktig del av lösningen för en konkurrenskraftig industri i Sverige. I det arbetet ingår att visa hur energigaserna bidrar till en bättre miljö lokalt och globalt. Där ingår även att visa hur de förnybara energigaserna kan hjälpa Sverige att nå de nationella klimatmålen med bibehållen konkurrenskraft på en global marknad.

Arbetet inom fokusområdet syftar bl.a. till att:

  • Informera om energigasernas betydelse för industrins konkurrenskraft
  • Informera om energigasernas många fördelar som råvara och bränsle för industrin
  • Informera om fördelarna med att konvertera från olja till gas
  • Tillsammans med industrin identifiera och arbeta med åtgärder för att göra det ännu mer attraktivt att använda gas som bränsle och råvara.
  • Identifiera hinder för gasanvändning i styrmedel och lagstiftning samt arbeta för att de undanröjs.

Det operativa arbetet bedrivs i Energigas Sveriges Styrgrupp Industri. Styrgruppen är en mindre grupp som möts regelbundet och planerar arbetet. Därtill finns Storgrupp Industri där alla medlemsföretag med intresse i industrifrågorna är välkomna att delta. Storgrupp Industri hålls informerade om arbetet inom fokusområdet och vid behov anordnas storgruppsmöten där alla medlemsföretag ges möjlighet att påverka och bidra i Energigas Sveriges arbete inom fokusområdet.