Gasen spelar en viktig roll för el- och värmeproduktion och uppfyller de krav som ställs på det framtida energisystemet. För att kunna möta en hög efterfrågan i perioder krävs att kraftproduktionen kan planeras och en viss effekt garanteras.

Naturgasen möjliggör också en övergång till biogas för att säkerställa att elproduktionen är helt förnybar till år 2040, vilket är Energikommissionens målsättning.

Energikommissionen om gasens roll

Under år 2016 och 2017 har frågor som rör Energikommissionens arbete prioriterats i gruppen. Möten och träffar med Energikommissionen har genomförts och inspel har lämnats på olika sätt för att visa på gasens roll som baskraft och effektreserv.

Gasen finns med i betänkandet från Energikommissionen som presenterades i början på år 2017. Men gasen roll i det framtida energisystemet, som kompletterande effektreserv till kärnkraften, borde ha framkommit tydligare i kommissionens arbete. Ett antal företag har engagerat sig i fokusområdet och driver frågorna framåt.

Exempel på frågor som hanteras inom Fokusområde El och värme under 2017

  • Bilda opinion kring, och beskriv, gasens roll som effektreserv och viktigt komplement till kärnkraften.
  • Undersöka behov och möjligheter till styrmedel som gynnar gaskraft och power-to-gas.
  • Ta fram ett branschgemensamt svar på remissen av Energikommissionens utredning.
  • Följa det fortsatta arbetet efter Energikommissionen, och förvaltningen av energiöverenskommelsen, med fokus på gasens roll som effektreserv.
  • Fördjupa dialogen med aktörer på marknaden, till exempel Svenska kraftnät.

Mål på kort sikt (2017)

  • Följa upp Energikommissionens arbete och betona gasens roll som stabil effektreserv och komplement till kärnkraften.

Mål på lång sikt (2020)

  • Arbeta för en ökad användning av gas i kraftvärmesektorn och verka för att biogas introduceras som effektreserv.