Energigaser kan distribueras via rörledning, på tåg eller på lastbil. De olika distributionsformerna kompletterar varandra och gör att energigaserna kan nå flera olika kundgrupper i hela landet. En kostnadseffektiv distribution av gas är en förutsättning för att marknaden ska växa. I dag finns diskussioner på flera orter om nya LNG-terminaler, med tillhörande regionala gasnät där naturgas och biogas enkelt kan distribueras. Med nuvarande effektiva distribution av gasol på tåg kan även grön gasol erbjudas till industrikunder framöver. Här är det viktigt att befintlig infrastruktur kan användas (gröngasprincip) på samma sätt som för metan.

En viktig grupp inom fokusområde Distribution är Nätmarknad som arbetar med, och initierar, projekt och utredningar för att förbättra förutsättningarna för rörbunden distribution av gas. Fokus ligger på frågor som rör transmission, distribution och handel i rörbunden ledning och som handlar om till exempel industrin, reglerfrågor med mera. Arbetet i Nätmarknad omfattar inte frågor som rör säkerhet och teknik.

Exempel på frågor som hanteras inom fokusområde Distribution år 2017

 • Följa upp resultatet av införandet av ny metod för avräkning och debitering av varierande värmevärde samt driva frågan om förändring av mätföreskriften gentemot Energimarknads-inspektionen.
 • Påbörja projekt med syfte att se över möjligheterna att fasa ut propaniseringen av biogasen.
 • Arbeta med frågor som rör gaskvalitet.
 • Driva frågor som rör tydligare och enklare tillståndsprocesser för naturgasinfrastruktur.
 • Undersöka möjligheterna att förändra/förenkla företagens årliga rapportering till Energimarknadsinspektionen i samarbete med medlemsföretagen.
 • Aktivt arbeta för att visa gasens fördelar i vardagen och att visa att det är möjligt att gå över till ett förnybart alternativ.
  Medverka till klargörande angående regelverk för import och export av biogas i rörledning.

Mål på kort sikt (2017)

 • Underlätta för ökad biogasproduktion genom åtgärder för att förenkla och sänka kostnaderna för att mata in biogas på naturgasnätet.
 • Underlätta för kundernas gasanvändning bland annat genom arbete med effektivare och rättvisare avräkning och debitering vid varierande värmevärde.

Mål på lång sikt (2020)

 • Bidra till ökat intresse för, och utbyggnad av, regionala gasnät.

I princip samtliga av naturgasföretagen ingår i grupp Nätmarknad. Medlemmarnas kontaktnät och samlade kompetens används i syfte att driva på gasanvändningen i Sverige.