Naturgas är en organisk produkt som bildades i jordskorpan för flera miljoner år sedan genom förmultning av levande organismer.

Andelen metan vid utvinningen kan variera från omkring 70 procent och uppåt. I det svenska nätet innehåller naturgasen cirka 90 procent metan, 6 procent etan och 2 procent propan.

Naturgas är osynlig och luktfri. För att lättare kunna upptäcka läckor tillsätts ett luktämne. Naturgas är lättare än luft, vilket är en fördel ur säkerhetssynpunkt genom att gasen snabbt blandas med luft om utsläppen sker i det fria.

Naturgas i gasform och flytande

Naturgas fortsätter att vara i gasform även om gasen utsätts för mycket höga tryck. Om naturgasen kyls ner till minus 162 grader Celsius övergår den till flytande form, så kallad flytande naturgas (LNG).

Naturgasen är den största energigasen i Sverige. Naturgasen används inom industrin för energiändamål och som råvara, vid produktion av el och fjärrvärme, i hushåll för uppvärmning och matlagning, samt som fartygs- och fordonsbränsle.

Naturgasen är ett fossilt bränsle men släpper ut 40 procent mindre koldioxid än kol och 25 procent mindre än olja. Utsläppen av tungmetaller, svavel, kväveoxider, stoft och sot, är väsentligt lägre från naturgas jämfört med kol och olja.

Den rörbundna naturgasen kommer till Sverige via en ledning från Danmark som fortsätter upp längs den svenska västkusten. Alla ledningar på land är förlagda under mark.

Både naturgas och biogas är metan

Biogas består liksom naturgas till största delen av metan. De båda gaserna är därför i de flesta sammanhang utbytbara. Biogas kan föras in på gasnätet, vilket är en fördel eftersom biogasen är en förnybar gas och den koldioxid som bildas vid förbränningen ingår i det naturliga kretsloppet. Fordon som kan köras på naturgas kan även köras på biogas.

Naturgas introducerades i Sverige 1985 och svarar idag för mer än 20 procent av energitillförseln i de kommuner som är anslutna till det svenska naturgasnätet. Infrastrukturens begränsade utbyggnad gör att många industrier och andra möjliga användare inte har tillgång till rörbunden naturgas vilket gör att den endast svarar för 3 procent av energitillförseln till landet.

Inom EU svarar naturgasen för cirka 22 procent av energiförsörjningen. EU får cirka 10 procent av sin naturgas från källor inom EU, cirka 40 procent från Ryssland och knappt 25 procent från Norge. I USA började man använda naturgas redan vid sekelskiftet och i norra Europa togs gasen i bruk på 1950-talet. Jordens naturgastillgångar är mycket omfattande, stora fyndigheter finns i Ryssland, Iran, Algeriet och Nordsjön.

Naturgasmarknaden en öppen marknad

Den svenska naturgasmarknaden är sedan 1 juli 2007 en öppen marknad vilket innebär att samtliga kunder anslutna till det svenska gassystemet fritt kan välja gasleverantör.

Den 1 januari 2015 började en ny förhandsreglering av nätavgifterna tillämpas. En ram beslutas i förväg för varje naturgasföretag där ramen reglerar hur stora avgifter de totalt får ta ut av sina kunder.

Nordion Energi (Swedegas) är systembalansansvariga för naturgasmarknaden. Det innebär att Swedegas ansvarar för att den kortsiktiga balansen mellan inmatning och uttag upprätthålls i det svenska gassystemet.

Naturgas - från källa till låga

Ladda ner bilden