Biogas som säljs som fordonsbränsle (fordonsgas) måste uppfylla hållbarhetskriterierna för biodrivmedel för att den som säljer biogasen ska kunna få skattebefrielse.

Hållbarhetskriterierna innebär att råvarorna till biogasproduktionen inte får vara odlade på marker med höga biologiska värden. Dessutom måste produktionen av biogas, från råvaruproduktion till att biogasen når tankstationen, ge upphov till minst 35 procent lägre växthusgasutsläpp jämfört med bensin och diesel.

Från 2017 ska växthusgasminskningen vara minst 50 procent och från 2018 minst 60 procent