Fordonsgas är väsentligt bättre för miljön då koldioxidutsläppen minskar med 25 procent om du kör på naturgas och upp till 90 procent för biogas jämfört med om du kör på bensin. Dessutom ger gasdrivna fordon sänkta utsläpp av kväveoxider (NOx) och partiklar.

Vad är NOx?

NOx ett samlingsbegrepp för flera olika typer av kväveoxider. Framförallt kvävedioxid är en giftig gas som orsakar allvarliga hälsoproblem i våra städer. I moderna dieselfordon med partikelfilter består NOx-utsläppen till övervägande del av just kvävedioxid.

Flera större svenska städer bryter mot miljökvalitetsnormen och med fler dieselbilar på vägarna blir det allt svårare att nå miljömålen. Det betyder att invånarna utsätts för oacceptabla hälsorisker samtidigt som miljön utsätts för övergödning och försurning. De som har astma och lungproblem får ökade besvär, särskilt under dagar med förhöjda halter kvävedioxid. Men även längre tids exponering av vanligt förekommande halter tycks ge effekter på hälsan, bland annat hos barn.

Kvävedioxid deltar även i bildandet av marknära ozon som enligt världshälsoorganisationen WHO kan bidra till ökad dödlighet, bidra till uppkomst av astma samt även ha en möjlig påverkan på graviditetsutfall.