Alla typer av bränslen innebär risker vid hantering. Det är inte större risker med fordonsgas än med andra bränslen, utan riskerna ser olika ut beroende på bränslet. Fordonsgas består till största delen av metan. Metan är precis som andra bränslen brandfarligt och kan bilda brännbara blandningar med luft. Metan kan endast brinna om metanhalten i luft är mellan 5 och 15 volymprocent. Se illustrationen av brännbarhetsområde nedan.

Källa: Energigas Sverige

I en förbränningsmotor sker kontrollerade explosioner som driver fordonet framåt. Gasen har vissa egenskaper som gör den mindre lättantändlig än bensin och diesel. Den är exempelvis lättare än luft och stiger därför uppåt vid eventuella utsläpp. Det finns inget som tyder på att gasfordon läcker mer än fordon som drivs med andra bränslen. Gasen är luktsatt vilket gör det lätt att upptäcka läckage långt innan gasen antänds.

Fordonsgas förvaras under tryck i tankarna på fordonen. Fordon som drivs med fordonsgas byggs för att kunna säljas på en internationell marknad. Därför finns internationella regelverk för hur bränslesystemet ska vara utfört. Regelverken heter UN ECE R110 som gäller fabriksbyggda bilar eller UN ECE R115 om det gäller bilar ombyggda för gasdrift. Oavsett om gasdriften är monterad i fabrik eller i efterhand gäller samma krav på bränslesystemet.

I dessa regelverk ställs bland annat krav på hur gastankarna och dess säkerhetsfunktioner ska vara utformade. Det ska finnas säkerhetsfunktioner för att hindra att en gastank exploderar till följd av brand i fordonet.

Det händer att fordon brinner, men vanligtvis har det inget samband med vilken typ av bränsle som fordonet drivs med. Fordonsindustrin följer de regelverk som finns, vilket kontrolleras i samband med typgodkännande av fordonen och inom kort även i samband med kontrollbesiktningen. I övrigt ställs samma krav på gasbilens övriga utrustning som på alla andra bilar, exempelvis vad avser bromsar, belysning och säkerhetsbälten.