Naturgas består främst av metan, men även andra gasformiga kolväten som etan. Energiinnehållet i naturgas varierar med dess sammansättning, vilket i sin tur varierar med dess ursprung. Energiinnehållet per kg varierar generellt sätt mindre pga. av sammansättningen och varierar inte alls beroende på temperatur. Däremot varierar volymen betydligt beroende på temperaturen på gasen, vilket gör att energiinnehållet per kubikmeter beror på tryck och temperatur. Volym anges därför ofta som normalkubikmeter (Nm3) vilket är en kubikmeter vid atmosfärstryck och vid 0 grader Celsius.

Flytande naturgas (LNG) som saluförs i Sverige innehåller vanligen 98-100 % metan + etan, vilket bestämmer energiinnehållet. Metanhalten kan dock variera mellan 85-100 % beroende av ursprunget. Per kg är energiinnehållet relativt stabilt.

Biogas består före uppgradering av förnybar metan (60-70%) och resten utgörs främst av koldioxid. Det är metanhalten som avgör energiinnehållet. Vid uppgradering renas biogasen till omkring 97 % metan, vilket motsvarar ett energiinnehåll på 9,67 kWh/Nm3 (100 % metan = 9,97 kWh/Nm3).

Flytande biogas (LBG) är uppgraderad biogas som sedan förvätskats. Metanhalten i LBG är vanligen minst 99 %.

Fordonsgas består av uppgraderad biogas ibland blandad med viss mängd naturgas (från naturgasnätet eller förångad flytande naturgas). Genomsnittlig svensk fordonsgas består numera nästan bara av biogas. Läs mer här

Naturgasandelen i fordonsgas kan komma från västsvenska naturgasnätet eller om tankstället är långt från naturgasnätet blandas ofta förångad LNG in vid behov. Det senare gäller även exempelvis gasnätet i Stockholm. Energiinnehållet i fordonsgas kan därför variera från omkring 12,8 kWh/kg vid biogas (97 % metan) till omkring 13,3 kWh/kg för fordonsgas från västsvenska gasnätet. Lokalt där biogasen blandas med varierande mängd LNG kan energiinnehållet variera från 12,8 kWh/kg då den består av endast biogas till upp till 13,7 kWh/kg om den periodvis består av främst LNG. Som riktvärde för fordonsgas generellt rekommenderas därför 13 kWh/kg.

I tabellen nedan visas typiska värden för energiinnehållet för olika gaser på den svenska marknaden. För enskilda leveranser mellan företag finns vanligen ett produktdatablad med specifika data kring bland annat energiinnehåll och densitet.

Energivärde i fordonsgas jämfört med bensin och diesel

1 kg fordonsgas = 13 kWh*.
1 liter bensin = 8,94 kWh**
1 liter diesel = 9,80 kWh (Mk1 eller Mk2)**

1 kg fordonsgas = ca 1,5 liter bensin
1 kg fordonsgas = ca 1,3 liter diesel

* Kan variera något beroende på sammansättning
** Källa: Energiinnehåll, densitet och koldioxidutsläpp – Drivkraft