Biogas ger stor klimatnytta och ren luft

Användning av biogas som drivmedel bidrar också till betydligt förbättrad luftkvalitet i städerna. Biogasdrivna fordon ger en sänkning av både kväveoxider (NOX) och skadliga partiklar och bidrar därmed till minskad påverkan på hälsa och miljö.

Biogas ger dubbel klimatvinst med biogödsel

Förutom att biogasen ersätter fossila bränslen ger också den producerade biogödseln minskade växthusgasutsläpp. När rötresten används som biogödsel och ersätter mineralgödsel binds mer kol in i marken och dessutom undviks utsläpp från den energikrävande mineralgödselproduktionen.

När gödsel används för att producera biogas istället för att spridas direkt på åkrarna minskar utsläppen av metan och lustgas som annars avges då orötad gödsel lagras och sprids på åkrarna. Det ger kraftigt minskad klimatpåverkan och samtidigt produceras biogas som kan ersätta fossila bränslen. Att producera biogas av gödsel ger en alltså en dubbel klimatvinst.

Avfall blir till en värdefull resurs och kretsloppet sluts

Genom produktion och användning av biogas utnyttjas samhällets resurser på ett effektivt sätt. Avfall från avlopp, matrester och gödsel samt restprodukter från skog och industri tas om hand och blir samtidigt till värdefulla produkter - förnybar energi och gödningsmedel.

De rötrester som uppstår vid biogasproduktion kan återföras till jordbruket som ekologiskt biogödsel. Viktiga näringsämnen återförs då till jordbruket och kretsloppet sluts. Det minskar behovet av mineralgödsel och uttaget av den ändliga resursen fosfor som börjar bli en bristvara. Biogödsel förbättrar jordens kvalitet och minskar kväveläckaget från jordbruket. Högvärdigt biogödsel från biogasproduktion är viktigt för att efterfrågan på ekologiskt jordbruk ska kunna mötas. Idag utgör dock hanteringen av rötresten en kostnad för biogasproducenterna.

Riksdagen har antagit ett mål om att minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, restauranger och butiker behandlas biologiskt år 2018 så att växtnäringen tas till vara, varav minst 40 % ska gå till energiproduktion (såsom biogas).

Nationellt mål om 15 TWh biogas till 2030 skulle ge stora samhällsvinster

Branschen bedömer att ett nationellt mål om 15 TWh biogas till 2030 är fullt realistiskt, där 12 TWh används i transportsektorn och 3 TWh i industrin. Det skulle bidra positivt till många samhällsmål:

  • Forskningen visar att biogas är det miljövänligaste bränslet och bidrar positivt till de alla miljömålen. Utöver mål om begränsad klimatpåverkan så bidrar biogasen bland annat till friskare luft, mindre försurning och övergödning, ett rikt odlingslandskap och en giftfri miljö.
  • Biogas är en viktig del av lösningen för att uppnå en fossilfri transportsektor och ett helt förnybart energisystem. Biogas minskar växthusgasutsläppen och är viktigt för att nå våra klimatmål.
  • Biogas bidrar till en mer cirkulär och resurseffektiv ekonomi genom att effektivt ta hand organiskt avfall och omvandla dem till energi och samtidigt återföra växtnäring till marken. Biogödseln är viktig för det ekologiska jordbruket.
  • 12 TWh biogas inom transporter skulle minska växthusgasutsläppen med 2,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter årligen (210 kg CO2-ekv. per MWh). Den samhällsekonomiska nyttan av de minskade utsläppen värderas till nästan 3 600 miljoner konor per år, vilket motsvarar cirka 325 kronor per MWh biogas.
  • Mer biogas ger renare luft. En ökad biogasanvändning i transportsektorn till 12 TWh motsvarar minskade partikelutsläpp om totalt 125 ton PM2,5. Det uppskattas ge en samhällsvinst som värderas till 347 miljoner kronor per år i form av förbättrad hälsa, eller 32 kronor per MWh biogas.
  • Biogasen produceras av inhemska resurser och ger därför ökad försörjningstrygghet i energisystemet och skapar samtidigt tillväxt i Sverige. Varje GWh biogas uppskattas motsvara ett arbetstillfälle. Om branschens mål om 15 TWh biogas 2030 motsvarar det 15 000 arbetstillfällen.
  • Biogas kan produceras i stor skala från skogsråvara via förgasning och kan skapa mervärde för skogsindustrins restprodukter.