Kartan över landets fordonsgasstationer är full av prickar i södra Sverige. Men i norr är det glest mellan tankställena. Av de fåtal som finns ligger två i Skellefteå, och det är ingen slump. Här har kommunen tillverkat biogas i drygt tio år.

Vid Tuvans biogasanläggning rötas kommuninvånarnas matrester och slam från det närliggande reningsverket. Biogasen uppgraderas till fordonsgas som driver både bussar och flera av kommunens fordon.

– Det är viktigt att vi som kommun har muskler att gå före och satsa på fossilfria transporter, säger Ola Burström (S), ordförande i tekniska nämnden.

Rejäl upprustning

Det senaste året har hela kedjan genomgått en rejäl upprustning. Förbehandlingsanläggningen har moderniserats och fått högre kapacitet, en ny gasreningsanläggning har installerats och en tre kilometer lång gasledning har byggts för att transportera gasen till en ny tankstation för kommunens biogasbussar.
Totalt handlar det om en investering på 100 miljoner kronor varav 16 miljoner kommer från Naturvårdsverket genom investeringsprogrammet Klimatklivet.

Fördubblad kapacitet

Den nya och effektivare förbehandlingen innebär att det organiska avfallet bearbetas på ett bättre sätt, samtidigt som den nya gasreningen gör att kapaciteten fördubblas, från en produktion på 1,2 till omkring 2,1 miljoner normalkubikmeter fordonsgas per år.

– Förbehandlingen var tidigare en flaskhals men nu har vi tillräckligt stor kapacitet i hela anläggningen, säger Ola Burström.

Hittills har biogasen transporterats med lastbil till kommunens tankstation. Men tack vare den nya gasledningen försvinner transporterna.

– Det är en stor fördel om vi ska minska fossilberoendet, säger Helena Jonsson, ansvarig för produktion inom VA och biogas på Skellefteå kommun.

Tack vare högre driftsäkerhet och kapacitet i biogasanläggningen efter moderniseringen minskar också behovet av att dryga ut biogasen med naturgas när produktionen inte räcker till.

– Förhoppningen är att vi ska slippa ”spetsa” biogasen med naturgas, men det beror så klart på efterfrågan och hur mycket substrat vi får in. Här finns potential att öka om fler restauranger och butiker ansluter sig, säger Helena Jonsson.

Kombination av bränslen

I Skellefteå rullar i dag 38 bussar på biogas. Ytterligare fem är under upphandling, berättar Andreas Olofsson, vd för det kommunala bussbolaget Skellefteå buss.

För att få busstrafiken helt fossilfri tror han på en kombination av el och biogas.

– Vår vision är att använda elbussar i staden och biogas i regiontrafiken. På så sätt får vi en tyst och utsläppsfri stadsmiljö och utnyttjar att biogasen gör sig bäst på längre sträckor.

Hittills har biogasbussarna tankats vid den kommunala stationen i centrum. Under hösten byggs den nya bussdepån och den nya tankstationen som ligger en bit utanför staden. Här ska tankningen ske under natten med gasen som kommer genom den nya ledningen.

– Då får vi ett slutet kretslopp, säger Andreas Olofsson.

Förutom den kommunala tankstationen finns ytterligare en station som erbjuder biogas. Kommunen arbetar dessutom för att få en extern aktör att bygga en ny publik tankstation i närheten av den nya bussdepån. Det skulle betyda ytterligare en prick på fordonskartan i norr – och fler är på gång.

Klimatklivet har beviljat stöd till 19 nya gastankstationer i Norrland varav fyra avser flytande fordonsgas för tung trafik. De sistnämnda ska byggas av företaget Gasum som planerar att bygga ett nät av tankstationer för tung trafik i hela Sverige.

– Det är en hönan och ägget-situation. Någon måste våga erbjuda bränsle, annars vågar ingen köpa bilar. Men stödet från Klimatklivet gör att vi nu tar steget, säger Mikael Antonsson, försäljningschef för Sverige och Norge på Gasum.

Nytt biogasprojekt

Att utbudet av gas ökar i norra Sverige välkomnas av Anna Säfvestad Albinsson, projektledare på Biofuel region, en ideell förening som jobbar bland annat för en fossilfri transportsektor. Föreningen har tidigare drivit ett projekt för att bygga fler tankstationer för fordonsgas. Att det inte finns något gasnät för distribution är en av de faktorer som har gjort att utvecklingen gått långsammare i norr. Att
kommuner som Skellefteå satsar på biogas är en förutsättning för att få fart på marknaden, menar hon.

– I södra Sverige har utvecklingen kommit så långt att den i princip är självdrivande, men i norr är marknaden fortfarande liten och affärsrisken stor.

MARIE ALPMAN

Läs hela Energigas