Rapporteringsskyldig är den som är skattskyldig för biogas som säljs som drivmedel (fordonsgas). Företag som kan visa att deras biogas är hållbar erhåller skattebefrielse.

Biogasbranschen har tagit fram ett hjälpmedel för att underlätta sammanställning av underlag för rapporteringen enligt hållbarhetslagen och drivmedelslagen och beräkning av hållbarhetsegenskaperna hos biogas som levereras som fordonsbränsle.
Excel-verktyget HBK-Biogasredovisning är tänkt att fungera som ett hjälpmedel för de företag som är verksamma inom produktion, uppgradering och distribution av biogas som fordonsbränsle. Verktyget är uppdelat så att det ska kunna användas av alla aktörer, antingen de som är verksamma i hela produktionskedjan eller de som endast är verksamma i delar av den.

Samtliga rapporteringsskyldiga för biogas uppmanas att använda faktiska beräkningar med hjälp av verktyget då det ofta visar sig att växthusgasminskningen blir större vid faktisk beräkning än vid användning av normalvärden.

I verktyget finns en resultatflik där utsläpp och växthusgasminskning sammanställs. Ett bra hjälpmedel för den som utvärdera sina processer och utsläppsberäkningen.

Excel-verktyget HBK-Biogasredovisning har utvecklats av Carl-Magnus Pettersson på uppdrag av Avfall Sverige, Svenskt Vatten och Energigas Sverige och arbetet är utfört i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet AB på uppdrag av Energimyndigheten.

Ny version av hbk-verktyget inför rapporteringen 2019

Verktyget har uppdaterats inför 2019 års rapportering. Den viktigaste ändringen är att flikarna för rapportering till Energimyndigheten har anpassats till myndighetens rapporteringsmall för årets rapportering. Det gör att föregående års verktyg inte går att använda för sammanställning av underlag för rapportering till Energimyndigheten.
Nytt i årets version (förutom anpassningen till Energimyndighetens rapporteringsmall) är:

  • Uppdatering av Avfall Web-fliken
  • Använd naturgas i distributionsfliken kan anges både kg och Nm3
  • Nya bränslen kan väljas i bränslelistan. De nya bränslena är Ecopar A, Ecopar bio och Preem Evolution Plus
  • Utsläppsvärden för övriga bränslen har uppdaterats
  • Avvikelse i uppmätt gasproduktion från teoretisk i produktionsfliken markeras med rött (om lägre) och grönt (om högre)

Excelverktyg för HBK-redovisning (version 3.4, 2019-02-05)

Instruktioner för HBK Biogasredovisning (version 3.4, 2019-01-24)

För den som har problem med användningen av verktyget - kontakta Carl-Magnus Pettersson (telefon 072-722 07 07 eller e-post carl-magnus@tekniksupport.se).

Förändringar i beräkningsmetoden och mer faktiska beräkningar gav förbättrade växthusgassiffror för biogas vid 2018 års rapportering

Energimyndigheten använder siffror från rapporteringen till att göra en årlig sammanställning över hållbara drivmedel. Växthusgasvärdena från rapporteringen används alltmer av beslutsfattare vid exempelvis upphandlingar och vid utveckling av olika styrmedel. Det är därför viktigt att faktiska beräkningar genomförs istället för att använda konservativa normalvärden. Till 2018 års rapportering gjordes en genomgripande översyn av beräkningsmetoden och viktiga förändringar i verktyget infördes vilket gav betydligt bättre växthusgasprestanda för biogas än vid tidigare års rapporteringar.

Viktiga förändringar i beräkningsmetoden som infördes inför 2018 års rapportering:

  • Biogas från avloppsreningsverk betraktas som en restprodukt från vattenreningsprocessen och endast utsläpp från och med uppgradering ska räknas med
  • Rötrest som används som gödningsmedel (biogödsel) är en samprodukt, vilket innebär att utsläpp från rötresthanteringen då inte ska belasta biogasen
  • Ny utsläppsfaktor för el baserat på svensk elmix
  • Insamlingssteget för organiskt hushållsavfall slopas
  • Möjlighet att använda verktyget för rapportering till även till Avfall Webb har införts

Läs mer om biogasens klimatprestanda

Kontrollsystem för uppfyllande av hållbarhetskriterierna

Företag som är verksamma inom produktion, uppgradering och distribution av biogas som fordonsbränsle måste ha ett kontrollsystem med tillhörande rutiner för att visa uppfyllandet av hållbarhetskriterierna. Nedan finns en mall med förslag på kontrollsystem samt tillhörande separat fil med scheman för anpassning till platsspecifika förhållanden som har tagits fram av biogasbranschen.
Förslag till kontrollsystem HBK (ej uppdaterad utifrån förändringarna 2017/2018) (Word 204 kB)

Schematiska bilder - Förslag till kontrollsystem HBK (PowerPoint 70 kB)

Läs mer om hållbarhetskriterierna på Energimyndighetens webbplats