Rapporteringsskyldig är den som är skattskyldig för biogas som säljs som drivmedel (fordonsgas). Företag som kan visa att deras biogas är hållbar erhåller skattebefrielse.

Branschens verktyg för hållbarhetsredovisning och växthusgasberäkningar inom hållbarhetslagen har uppdaterats inför 2018 års rapportering. En rad viktiga förändringar och förbättringar har införts i verktyget inför 2018 års rapportering. Metoden för hur biogasens växthusgasutsläpp ska beräknas har efter diskussioner med Energimyndigheten ändrats, vilket bättre speglar biogasens verkliga växthusgasprestanda.

Samtliga rapporteringsskyldiga för biogas uppmanas att använda faktiska beräkningar med hjälp av verktyget.

OBS: Ny version av HBK-verktyget 5 mars 2018
Ett mindre fel upptäcktes i HBK-verktyget (version 3.3) och verktyget har därför rättats. Felet i version 3.3 är att växthusgasutsläppen i fliken ”Rapport ej slutkund” inte uppdaterades i de fall biogas endast säljs till ej slutkunder. Säljer man biogas både till slutkunder och ej slutkunder blir värdet rätt. Inga andra funktioner i verktyget eller rapportering till Energimyndigheten påverkas. Det betyder att det endast är användare som enbart säljer biogas till ej slutkund som berörs. För den som har fått detta problem - kontakta Carl-Magnus Pettersson (telefon 072-722 07 07) för att få hjälp att komma runt problemet.

Excelverktyg för HBK-redovisning (ny version 3.3, 5 mars 2018)

Instruktioner för HBK Biogasredovisning (ny version 3.3, 8 februari 2018)
(pdf 792 kB)

Energimyndigheten använder siffror från rapporteringen till att göra en årlig sammanställning över hållbara drivmedel. Växthusgasvärdena från rapporteringen används alltmer av beslutsfattare vid exempelvis upphandlingar och vid utveckling av olika styrmedel. Det är därför viktigt att faktiska beräkningar genomförs istället för att använda konservativa normalvärden. Med de genomförda förändringarna i beräkningsverktyget väntas biogasens växthusgasprestanda bli betydligt högre än vid tidigare års rapporteringar.

Viktiga förändringar i beräkningsmetoden inför 2018 års rapportering:
• Biogas från avloppsreningsverk betraktas som en restprodukt från vattenreningsprocessen och endast utsläpp från och med uppgradering ska räknas med
• Rötrest som används som gödningsmedel (biogödsel) är en samprodukt, vilket innebär att utsläpp från rötresthanteringen då inte ska belasta biogasen
• Ny utsläppsfaktor för el baserat på svensk elmix
• Insamlingssteget för organiskt hushållsavfall slopas
• Möjlighet att använda verktyget för rapportering till även till Avfall Webb har införts

Om det blir problem med verktyget (Word 39 kB)

Excel-verktyget HBK-Biogasredovisning har utvecklats av Carl-Magnus Pettersson på uppdrag av Avfall Sverige, Svenskt Vatten och Energigas Sverige och arbetet är utfört i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet AB på uppdrag av Energimyndigheten.

Excel-verktyget HBK-Biogasredovisning är tänkt att fungera som ett hjälpmedel för de företag som är verksamma inom produktion, uppgradering och distribution av biogas som fordonsbränsle.

Syftet med verktyget är att det ska underlätta för företagen vid sammanställning av underlag för rapportering och beräkning av hållbarhetsegenskaperna hos biogas som levereras som fordonsbränsle. Verktyget är uppdelat så att det ska kunna användas av alla aktörer, antingen de som är verksamma i hela produktionskedjan eller de som endast är verksamma i delar av den.

För frågor kring verktyget kontakta Carl-Magnus Pettersson,
telefon 072-722 07 07 eller e-post carl-magnus@tekniksupport.se

Företag som är verksamma inom produktion, uppgradering och distribution av biogas som fordonsbränsle måste ha ett kontrollsystem med tillhörande rutiner för att visa uppfyllandet av hållbarhetskriterierna. En mall med förslag på kontrollsystem samt tillhörande separat fil med scheman för anpassning till platsspecifika förhållanden finns nedan.

Förslag till kontrollsystem HBK (ej uppdaterad utifrån förändringarna 2017/2018) (Word 204 kB)

Schematiska bilder - Förslag till kontrollsystem HBK (PowerPoint 70 kB)

Läs mer om hållbarhetskriterierna på Energimyndighetens webbplats