Gasol finns i både naturgas och råolja. I Sverige kommer ungefär 70 procent av gasolen från naturgas och resten från råolja. Naturgas utvinns ur borrhål på havsbotten eller på land. Innan naturgasen skickas vidare i rörledningar till slutförbrukare avskiljs en mängd andra gaser, däribland gasol (propan och butan), etan och pentan. Detta sker i stora avskiljningsanläggningar.