Energin i biogas kan nyttjas på en mängd olika sätt. Bland annat kan den användas för uppvärmning, antingen lokalt eller genom distribution via fjärrvärmenät. Genom lokala gasnät kan den också användas i privatpersoners eller restaurangers spisar. Biogas kan också användas för produktion av el och därmed bidra till en ökad andel grön el i elnätet.

Det område som är störst och växer snabbast är användning som fordonsgas. Biogas som renats och uppgraderats till en hög metanhalt kan med fördel användas till fordonsdrift. Metanmolekylen kan även användas som råvara i olika tillverkningsprocesser. Exempel på produkter där metan kan ingå som råvara är färger, plaster, möbler, djurfoder och smörjoljor.

Under produktionen bildas förutom biogas en näringsrik rötrest som kan användas som biogödsel på våra åkrar.

Biogas för fossilfria transporter och renare luft

Biogas kan med fördel användas som drivmedel och kallas då fordonsgas, vilket är en blandning av naturgas och biogas. Det finns en branschgemensam överenskommelse att andelen biogas i fordonsgasen ska vara minst 50 procent. Biogasandelen har ökat årligen och under 2016 utgjorde biogasandelen cirka 70 procent av all fordonsgasanvändning i Sverige. I den svenska fordonsflottan drivs 50 000 fordon på gas, vilket motsvarar ungefär 1 procent av det totala antalet fordon, men potentialen är långt större.

En viktig marknad för fordonsgasen har sedan länge varit kollektivtrafiken. I början av 1990-talet introducerades gasbussar på den svenska marknaden i flertalet tätorter för att minska problem med luftkvaliteten, utsläpp av partiklar och kväveoxid. Under år 2014 fanns gasbussar i 17 av 21 län och utgjorde drygt 15 procent av den svenska bussflottan.

Metangas som kylts ner och gjorts flytande kallas LNG (flytande naturgas) och LBG (flytande biogas) och har längre räckvidd. Flytande biogas är ett bra alternativ för tunga fordon som lastbilar, och användningen ökar i Sverige. Flytande biogas kan också användas till sjöfart och flyg.

Transportsektorn, som till största delen använder fossila bränslen, står för ungefär en fjärdedel av Sveriges totala energianvändning. Drivmedelsanvändningen inom vägtrafiken på totalt 89,7 TWh är till 81 procent av fossilt ursprung medan 19 procent utgörs av biodrivmedel (år 2016).

Industrin stor potential för biogasen

Även inom industrisektorn finns det stor potential för användning av biogas. Metan brinner med en ren och klar låga vilket gör att värmepannor och annan utrustning inte smutsas av sot och slagg. Detta medför både renare arbetsmiljö och minskat slitage på anläggningen.

Metanmolekylen kan också användas som råvara i olika tillverkningsprocesser. Exempel på produkter där metan kan ingå som råvara är färger, plaster, möbler, djurfoder och smörjoljor. Genom att använda egenproducerad biogas, till exempel från rötning av diverse avfall och processvatten från den industriella processen, kan ett företag bli självförsörjande på värme och elektricitet.

Biogas ger värme

Energin i biogas kan också användas för uppvärmning, antingen lokalt eller genom distribution via fjärrvärmenät. Vid produktion av värme behöver endast vattenånga avskiljas från rågasen innan förbränning.

Värmepannor finns på de flesta biogasanläggningar, där gasen ofta utnyttjas för uppvärmning av närliggande lokaler och bostäder. Överskottsvärme kan också föras ut till externa lokaler, antingen direkt via gasledning eller indirekt via fjärrvärmenät.

Biogas till kraftvärme

Biogas kan också användas för produktion av kraftvärme, det vill säga där både el och värme genereras i samma anläggning. Cirka 30-40 procent av energin i bränslet kan utvinnas som el medan resten blir värme. Liksom vid enbart värmeproduktion måste gasen torkas innan användning. Dessutom måste den renas från stoft och eventuellt vissa korrosiva ämnen som till exempel svavelväte.

Planerbar kraft

Den svenska förnybara elproduktionen är idag till stor del icke planerbar, framförallt vindkraft, och behöver därför kompletteras med annan produktion som kan tillgodose framtidens behov oavsett väder och vind. Idag är det framförallt kärnkraft och vattenkraft som står för denna bas. Men kärnkraftens framtid är omdiskuterad och det har under 2015 beslutats om att tidigarelägga stängningar av fyra kärnkraftsreaktorer i södra Sverige.

Detta ökar behovet av lagring, smarta användarlösningar och reglerbar kraft för att komplettera den icke planerbara kraftproduktionen som ökar snabbt i elsystemet. Gaskraftverk finns idag längs med stamledningen för gas i sydvästra Sverige. Biogas eller annan förnybar gas kan spela en viktig roll i framtidens energisystem. Dels som lagringskapacitet vid överproduktion av el genom Power to gas och dels som effekthållning och reglering av elsystemet genom att gasturbiner och gasmotorer (med biogas och naturgas som bränsle) snabbt kan starta och nå hög effekt.