Svensk industris väg till global klimatnytta

ligger den klimatneutrala industrins framtid i Sverige?

Den 16 mars hade vi en heldag i Stockholm om industrins behov av olika energikällor, om den internationella konkurrensen, spännande framtidslösningar med minskad klimatpåverkan från industrin och energigasernas roll. Seminariet  var ett samarrangemang av Energigas Sverige, Svenskt Näringsliv, IKEM och Jernkontoret.

Närmare avgörande i EU-domstolen om import av biogas

Generaladvokaten lämnade den 18 januari ett förslag till avgörande till EU-domstolen i målet mellan E.ON Biofor Sverige AB och Energimyndigheten (mål C-549/15) avseende import av biogas genom gasnätet. Generaladvokaten verkar argumentera emot Energimyndigheten och till E.ON Biofors fördel, då man anser att Energimyndighetens tolkning strider mot importreglerna i fördraget. Nu väntar avgörande i EU-domstolen och senare av förvaltningsrätten.

Målet handlar om huruvida biogas som förs in i Sverige via gasnätet kan anses uppfylla kraven på spårbarhet i det svenska nationella systemet för hållbarhetskriterier, krav som följer av förnybartdirektivet. Energimyndigheten anser inte att massbalansen och spårbarhetskravet är uppfyllt om det förs in till det svenska gasnätet från ett annat land och har därför ålagt E.ON att ändra sitt kontrollsystem. Enda möjligheten hittills att kunna importera biogas via gasnätet och samtidigt uppfylla hållbarhetskriterierna för svenska företag har varit genom att vara certifierad av ett frivilligt certifieringssystem godkänt av EU-kommissionen. Energimyndighetens föreläggande överklagades till förvaltningsrätten i Linköping som har skickat frågan vidare till EU-domstolen för ett förhandsavgörande.

Generaladvokaten skriver i förslaget till avgörande att det "inte finns tillräckliga skäl för att Sverige ska få hindra de aktörer som så önskar från att importera hållbar biogas som kontrolleras med massbalansmetoden, via ett gasnät som är sammankopplat med andra medlemsstater, under förutsättning att de på ett sätt som motsvarar de svenska producenternas metod, kan visa att hållbarheten hos deras biogas säkerställs enligt artikel 18 i direktiv 2009/28 och dess nationella system för tillämpning av massbalansmetoden". Generaladvokaten skriver vidare att "en nationell åtgärd som föreskriver att massbalansmetoden ska tillämpas inom en plats med tydlig gräns, som det nationella gasnätet, och som utesluter biogas som har kontrollerats med hjälp av denna metod och som transporteras via det sammankopplade gasnätet, utgör en åtgärd med verkan motsvarande en kvantitativ importrestriktion som är förbjuden enligt artikel 34 FEUF".

Generaladvokatens förslag till avgörande är endast rådgivande. Avgörandet i EU-domstolen väntas inom något halvår. Sedan återstår för förvaltningsrätten i Linköping att ta sitt formella beslut innan fallet är avgjort.

Behörig gasinstallatör

Behörig gasinstallatör

Ska du installera en gasspis eller göra någon annan gasinstallation?

Hitta behöriga företag här.

Köpa en villapanna, terassvärmare, gasspis, -grill, flamdekoration eller någon annan typ av gasapparat?

Här finns alla godkända gasapparater

Utbildning

Energigas Sverige anordnar utbildningar och kurser

Energigas Sverige anordnar och godkänner utbildningar som riktar sig till gasbranschens aktörer.

På Biogasportalen.se hittar du fakta om produktion, distribution och användning av biogas.

Biogasproduktion nära dig? Se alla Sveriges anläggningar

Gasbilen.se är webbplatsen där du hittar information om gasbilar, fordonsgas och var du kan tanka.

Se alla tankställen på Gasbilen

Gas i vardagen

Är du nyfiken på hur energigaserna används i din vardag? Kolla in vårt instagramkonto @gasivardagen!

Energigas Sverige  Box 49134 100 29 Stockholm Tel 08-692 18 40  info@energigas.se