Normer och anvisningar

Här kan du beställa Energigas Sveriges normer och anvisningar. Lägg in din beställning i formuläret längst ner på sidan! 

Flera av anvisningarna går att ladda ner kostnadsfritt och går inte att beställa i tryckt form.

Moms och fraktkostnad tillkommer på angivna priser för de i tryckt form. För företagsmedlemmar i Energigas Sverige dras en rabatt på 20 procent.

Publicerade 2016

 • Anvisningar för installation av restaurangapparater för matlagning 2016

  Installation av gasapparater i restaurangmiljö

  Anvisningar för Installation av gasapparater i restaurangmiljö är utarbetade för att underlätta installation av restaurangapparater för gas. Med restaurangapparater avses i dessa anvisningar restaurangspisar, hällar, inbyggnadsugnar, värmare och brasor för dekorationseldning.
  Ladda ner anvisningen
 • Anvisningar för installation av hushållsapparater för matlagning

  Installation av gasapparater för matlagning, brasor och värmare i hushåll

  Anvisningar för installation av gasapparater för matlagning, brasor och värmare i hushåll är utarbetade för att underlätta installation av hushållsapparater för matlagning med gas. Med hushållsapparater eller apparater avses i dessa anvisningar hushållsspisar, hällar, inbyggnadsugnar, gasgrillar och infravärmare i hushåll.
  Ladda ner anvisningen
 • Installation av CE-märkta gasapparater med effekt högst 100 kW

  Anvisningar för installation av CE-märkta gasapparater med effekt högst 100kW

  Anvisningar för Installation av CE-märkta gasapparater med effekt högst 100 kW är utarbetade för att underlätta installation av CE-märkta gasapparater med effekt högst 100 kW. Utförliga anvisningar och krav för installation av gasapparater finns i EGN.
  Ladda ner anvisningen
 • Ur drift- och i drifttagning av gasolcisterner

  Ur- och idrifttagning av gasolcisterner 2016

  Ur drift- och i drifttagning av gasolcisterner
  Anvisningar för ur drifttagning och i drifttagning av gasolcisterner med inertgas eller luft.
  Ladda ner anvisningen
 • Anvisningar för hantering och kontroll av slangledningar avsedda för flytande metan

  Anvisningar för hantering och kontroll av slangledningar avsedda för flytande metan

  Dessa anvisningar innefattar hantering och kontroll av slangledningar av rostfritt stål avsedda för lastning och lossning av flytande metan. Övriga slangledningar, t ex vid fartygsbunkring, för tankning av flytande metan till fordon eller vid fordonstankning med komprimerad fordonsgas, berörs inte.
  Ladda ner anvisningen
 • Gassäkerhetsanvisningar, GASA 2016

  Gassäkerhetsanvisningar, GASA 2016

  Gassäkerhetsanvisningar (GASA) är ett hjälpmedel för att på ett säkert sätt kunna genomföra arbeten på och invid transmissions- och distributionssystem för energigaser exklusive kund-anläggningar. GASA är avsedda att användas av driftledning, arbetsledning och fältpersonal.
  Ladda ner anvisningen

Publicerade 2015

 • Anvisningar - anläggningar för flytande metan, LNGA 2015

  Anvisningar - anläggningar för flytande metan, LNGA 2015

  Anvisningarna behandlar projektering, kontroll, drift och underhåll av anläggningar för flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG). Anvisningarna visar exempel på lösningar som uppfyller lagstiftningarnas krav.
  Pris: 1 350:-
 • Plants for liquefied methane, LNGA 2015

  Plants for liquefied methane, LNGA 2015

  Plants for liquefied methane, LNGA 2015, deals with the design, inspection, operation and maintenance of plants for liquefied natural gas (LNG) and liquefied biogas (LBG). The code shows examples of solutions that meet with legal requirements.
  Price: 1 350:-
 • Anvisningar – tankstationer för metangasdrivna fordon

  Anvisningar – tankstationer för metangasdrivna fordon, TSA 2015

  Anvisningarna ger exempel på konstruktion, tillverkning, anläggning, kontroll, drift och underhåll av tankstationer för metangasdrivna fordon. Anvisningarna är utformade för att ge en säker anläggning enligt svenska myndighetskrav.
  Pris: 1 350:-

 • Filling stations for methane gas powered vehicles, TSA 2015

  Filling stations for methane gas powered vehicles, TSA 2015

  Filling stations for methane gas powered vehicles, TSA 2015, cover the design, inspection, operation and maintenance of filling stations for methane gas powered vehicles. The code is designed to provide a safe installation in compliance with Swedish legislation.
  Price: 1 350:-

 • Föreståndare för brandfarlig gas

  Föreståndare för brandfarlig gas

  Anvisningarna klarlägger vilket ansvar som vilar på företagsledningen respektive föreståndaren och ger den svenska gasbranschens syn på vilka krav som bör ställas på en föreståndare med hänsyn till det ansvarsområde som föreståndaren har.
  Ladda ner anvisningen

Publicerade 2014

 • Energigasnormer, EGN 2014

  Energigasnormer, EGN 2014

  Energigasnormer (EGN) 2014 gäller för distributionssystem för naturgas, gasol i gasfas och biogas med högst 4 bars tryck. Med distributionssystem avses markförlagda rörledningar, servis-ledningar samt gasinstallationer och gasapparater.
  EGN ges ut vart tredje år.

  Pris: 4 300:-
  Om du väljer att prenumerera på EGN betalar du 2 800 kronor det första året och därefter en prenumerationsavgift på 1 400 kronor per år och får därmed automatiskt en helt ny EGN vart tredje år. Du får dessutom EGN Information två gånger om året om nya föreskrifter, olyckor, kurser med mera.

Publicerade 2013

 • Anvisningar för större gasolanläggningar, SGA 2013

  Anvisningar för större gasolanläggningar, SGA 2013

  Anvisningarna innehåller samlade instruktioner om gashantering, anläggningars utformning, materialval, lagstiftning, tillstånd och kontroller. Anvisningarna är utformade för att ge en säker anläggning enligt svenska myndighetskrav. SGA 2013 ersätter de tidigare anvisningarna SGA 01.
  Ladda ner "Rättelser SGA 2013"
  Pris: 1 350:-
 • Ladda ner anvisningen

  Gasmätning

  Anvisningarna har tillkommit för att öka tryggheten för både konsumenten och gasleverantören när det gäller att rätt gasmängd har registrerats, samt för att erhålla ett gemensamt system för statistikuppsamling.
  Ladda ner anvisningen

Publicerade 2012

 • Anvisningar för biogasanläggningar, BGA 2012

  Anvisningar för biogasanläggningar, BGA 2012

  Anvisningarnas syfte är att möta anläggningsägarnas behov av samlade instruktioner om gashantering, tillstånd, materialval och liknande. Anvisningarna ger exempel på utförande, kontroll, drift och underhåll av biogasanläggningar där biogas framställs genom rötning. Biogasanvisningarna ges ut vart 5 år.
 • Anvisningar för flaskgasol, FGA 2012

  Anvisningar för flaskgasol, FGA 2012

  Anvisningarna ger exempel på utförande, kontroll, drift och underhåll av en flakskgasolanläggning. Anvisningarna är utformade för att ge en säker anläggning enligt svenska myndighetskrav. Ersätter tidigare anvisningarna "Mindre gasolanläggningar", MGA.
  Se även information från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  Gasol för hem och fritid (information från MSB)
  Pris: 1 350:-

Publicerade 2011

 • Naturgassystemanvisningar (NGSA 2011)

  Naturgassystemanvisningar (NGSA 2011)

  NGSA baseras på svenska föreskrifter och normer och vänder sig till gasledningsägare, myndigheter, kontrollorgan, tillverkare samt entreprenörer. Anvisningarna omfattar byggnation, kontroll, drift och underhåll för naturgas med högre drifttryck än 4 bar. Anvisningarna beskriver tekniska lösningar som är avsedda att ge den skyddsnivå som avses i MSB:s föreskrifter om ledningssystem för naturgas.
  Läs mer och beställ anvisningen från SIS webbplats
 • Åtgärder vid nödsituationer under transporter av flytande metan (LNG och LBG) - Tankbil och Tankcontainer

  Åtgärder vid nödsituationer under transporter av flytande metan (LNG och LBG) - Tankbil och Tankcontainer

  Denna anvisning innehåller en åtgärdsplan för nödsituationer vid transporter av flytande metan (LNG och LBG). Den innehåller också bl a produktkännedom om flytande metan, säkerhetsdatablad och en allmän beskrivning av de säkerhetsanordningar som transportenheter är utrustade med. Anvisningen bör läsas av all personal som är berörda av transporter av flytande metan, såsom leverantör- och transportföretag, polis, räddningstjänst och andra räddningsorganisationer.
  Ladda ner anvisningen
 • Procedures for emergencies arising during the transportation of liquid methane (LNG and LBG) - Tankers and tank containers

  Procedures for emergencies arising during the transportation of liquid methane (LNG and LBG) - Tankers and tank containers

  These instructions contain the procedures for emergencies arising during the transportation of liquid methane (LNG and LBG). They also include product knowledge concerning liquid methane, safety data sheets and a general description of the safety equipment present on the transport unit. The instructions should be read by anyone associated with the transportation of liquid methane, including suppliers, transport companies, police, emergency services and other emergency organisations.
  Download instructions
 • Gasolfyllning av utländska flaskor

  Gasolfyllning av utländska flaskor

  Swedish Companies filling LPG cylinders for tourists.
  Ladda ner förteckningen

Publicerade 2007

 • Naturgas i fysisk planering

  Naturgas i fysisk planering

  Naturgas i fysisk planering" är avsedd att vara vägledande vid planering, projektering och byggande av naturgasnät. Skriften behandlar huvudsakligen koncessionspliktiga gasledningar, så kallade transmissionsledningar.
  Pris: 250:-

Publicerade tidigare än 2007

 • Åtgärder vid olyckor under gasoltransporter

  Åtgärder vid olyckor under gasoltransporter

  Denna informationsbroschyr innehåller en åtgärdsplan för nödsituationer vid gasoltransporter med järnvägstankvagn eller tankbil. Broschyren bör läsas av all personal som är berörd av gasoltransporter, såsom leverantör- och transportföretag, polis, räddningstjänst och andra räddningsorganisationer.
  Ladda ner anvisningen

Publikationer

Behöver du fler av de olika publikationerna, skriv antal nere i övrigt rutan.

PublikationerBeställare
Fakturaadress

Ange fakturaadress om den skiljer sig från postadressen.

Övrigt
E-post är obligatoriskt

Texten uppdaterad 27 sep 2016

 • Dela på Facebook
 • Dela på Twitter
 • Lägg till på Delicious
 • Lägg till på Digg

Kontaktperson

Ben Bock, Chef Säkerhet och teknik Energigas Sverige
Ben Bock
08-692 18 49
072-708 00 93
e-post till Ben
Energigas Sverige  Box 49134 100 29 Stockholm Tel 08-692 18 40  info@energigas.se