Projektet Nationell biogasstrategi – nu startar andra fasen

Projektets syfte är att öka biogasandelen i det svenska energisystemet. En ökad användning av biogas är ett viktigt bidrag till måluppfyllelsen inom flertalet politikområden, däribland Sveriges mål om inga nettoutsläpp av växthusgaser år 2050.

Biogasen har en stor roll i omställningen till ett hållbart energisystem. En sådan omställning är ett måste för måluppfyllelse inom åtskilliga politikområden till exempel klimat, energi, miljö, landsbygd, transport, handel, jobb och näring. Detta gör biogasen unik och en viktig tillgång för samhället. För att tillvara ta denna resurs behövs samordning mellan politikområdena och en helhetsbild över samtliga nyttor – en nationell biogasstrategi. 

Projektet startades under 2014 och första delen pågick under två år. En av de viktigaste uppgifterna var att ta fram ett förslag till nationell biogasstrategi i nära samarbete med branschen och Energigas Sveriges medlemsråd. Förslaget lanserades i december 2015 och i förslaget specificeras ett nationellt mål för användning om totalt 15 TWh biogas till år 2030. Målet är ambitiöst men realistiskt. Det kräver dock styrmedel och andra åtgärder längs hela biogasens värdekedja vilket presenteras i strategin.

Inom första delen genomfördes även andra delprojekt vars syfte bl.a. var att ta fram underlag till strategin. Några av dem var fördjupad utredning kring Energigas Sveriges förslag till klimatcertifikat samt bevakning gällande utvecklingen av handelsregler för biogas inom Europa.

Andra delen av projektet har nu precis startat och kommer att pågå under två år med avslut under våren 2018. Syftet med att genomföra en andra del av projektet är att fortsätta den intensifierade satsning som har genomförts under 2014-2015 för att öka biogasandelen i det svenska energisystemet.

Det övergripande målet med projektet är att medverka till att skapa förutsättningar för en fortsatt utveckling av biogasanvändningen på den svenska marknaden och därmed bidra till att nå användarmålet om 15 TWh år 2030. Arbetet ska ske i enlighet med det framtagna förslaget till biogasstrategi, vilken kommer att kommuniceras och spridas till politiker, myndigheter och departement för att öka kunskapen på marknaden om biogas som resurs och vad som krävs för att biogasen ska kunna bidra till målen inom flertalet politikområden. Målet med projektet är även att redovisa hela biogasens samhällsnytta och därmed stärka biogasens konkurrenskraft gentemot andra bränslen exempelvis vid offentliga upphandlingar som berör transporter. Andra fasen kommer att bestå av totalt fem delprojekt.

Projektet är ett unikt samverkansprojekt som Energigas Sverige driver tillsammans med Avfall Sverige, Biogasbolaget, E.ON, Gasnätet Stockholm, Göteborg Energi, Purac, Region Skåne, Scandinavian Biogas, SSAB, Swedegas, Tekniska verken i Linköping samt Öresundskraft. Inom projektet finns en styrgrupp med representanter från företagen och organisationerna som finansierar projektet. Fler deltagare från hela branschen välkomnas att medverka i projektet då det är viktigt att branschen kraftsamlar tillsammans. 


Ladda ner rapporten eller kortversionen av Förslag till nationell biogasstrategi här

För en utförligare beskrivning av projektet, se projektplan här (pdf)


Texten uppdaterad 21 jul 2016

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
  • Lägg till på Delicious
  • Lägg till på Digg
Energigas Sverige  Box 49134 100 29 Stockholm Tel 08-692 18 40  info@energigas.se