Remisser

Här kan du läsa Energigas Sveriges remissvar.

Remissvar gällande promemorian Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle

2017-04-19

Remissvar gällande promemorian Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon

2017-04-19

Remissvar gällande Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:02) 

2017-04-19

Remissvar gällande promemorian Genomförande av ILUC-direktivet

2017-04-19

Remissvar gällande Transportstyrelsens rapport Miljözoner för lätta fordon

2017-03-15

Remissvar gällande Strategi för Fossilbränslefritt Stockholm 2040

2016-09-26

Remissvar gällande förslag till ansvarsfördelningsförordning och förslag till förordning om inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markansvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk 
2016-09-23

Remissvar gällande betänkandet Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon (SOU 2016:33) 
2016-07-08 

Remissvar gällande förslag till nya föreskrifter om farleds- och lotsavgifter 
2016-06-01

Remissvar gällande Promemorian Förlängning av den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar 
2016-04-12

Remissvar gällande genomförande av direktivet 2014/94/EU om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen 
2016-02-03 

Remissvar gällande Promemoria – Anläggningsbesked för biodrivmedel
2015-09-21

Remiss gällande Promemoria Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 
2015-05-04

Remiss gällande Bra Miljöval Budtransporter 
2015-05-04

Remissvar gällande Statens jordbruksverks förslag till föreskrifter om pilotprojektet för statligt stöd till produktion av biogas från gödsel 
2014-09-02

Remissvar gällande ändrad beskattning av vissa biodrivmedel  
2014-07-11

Remissvar gällande komplettering av förslaget om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el 
2014-07-04

Remissvar gällande Energimarknadsinspektionens föreskrifter om ändring av föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2008:1) om mätning, beräkning och rapportering av överförd naturgas samt anmälan om leverans och balansansvar 
2014-07-02

Remissvar gällande Naturvårdsverkets regeringsuppdrag med förslag på nya etappmål 
2014-06-30

Remissvar gällande Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84)
2014-05-19

Remissvar gällande Energimyndighetens uppdragsredovisning ”Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015” 
2014-05-12

Remissvar gällande förslag om höjning av vissa avgfiter på naturgasområdet 
2014-04-15

Remissvar gällande Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om återföring av fosfor 
2014-03-28

Remissvar gällande Energimarknadsinspektionens föreskrifter om förhandsreglering av naturgas
2014-03-11

Remissvar gällande Energimyndighetens rapport ”Heltäckande bedömning av potentialen för att använda högeffektiv kraftvärme,
fjärrvärme och fjärrkyla”
 
2014-01-17

Remissvar gällande Energimarknadsinspektionens delrapportering av uppdrag angående projekt av gemensamt intresse, Ei R2013:11 
2013-11-15

Remissvar gällande Energimarknadsinspektionens föreskrifter om ändring av Energimarknadsinspektionens och allmänna råd om mätning och rapportering av överförd naturgas samt anmälan om leverans och balansansvar (EIFS 2008:1)
2013-11-06

Remissvar gällande betänkande SOU 2013:46 Beskattning av mikroproducerad el mm   
2013-10-09

Remissvar gällande Förslag till förordning om fastställande av intäktsram enligt naturgaslagen 
2013-08-29

Remissvar gällande promemorian Ändrad beskattning av bränslen för viss värmeproduktion 
2013-08-07

Remissvar gällande promemorian Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2014 
2013-05-07

Remissvar gällande ”Nya regler för isolerade naturgasnät” 
2013-04-23

Remissvar gällande underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050 
2013-04-22

Remissvar gällande kvotplikt för biodrivmedel 
2013-04-19

Remissvar gällande Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen. 
2013-03-01

Remissvar gällande Europeiska kommissionens förslag angående indirekt förändrad markanvändning 
2013-02-22

Remissvar gällande betänkandet Mot det hållbara samhället – resurseffektiv avfallshantering (SOU:2012:56)
2012-12-17

Remissvar gällande Energimarknadsinspektionens föreskrifter om ändring av Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning och rapportering av överförd naturgas samt anmälan om leverans och balansansvar 
2012-10-01

Remissvar gällande Förslag till ändring i förordningen 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
2012-09-28

Remissvar gällande Förhandsprövning av naturgasföretagens intäkter 
2012-09-27

Remissvar gällande Fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren 2013-2018 
2012-08-03

Remissvar gällande Slutredovisning till STEM att redovisa underlag inför kommande beslut om forskning och innovation på energiområdet 
2012-05-11

Remissvar gällande promemorian "Vissa skattefrågor" inför budgetpropositionen 2013
2012-05-09

Remissvar gällande Naturvårdsverkets delrapport inom regeringsuppdraget att ge underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050 
2012-01-11

Remissvar gällande Promemorian Tredje inre marknadspaketet för el och naturgas – vissa genomförandeåtgärder
(2011-11-29)

Remissvar gällande Energimyndighetens vägledning om kontrollsystem, hållbarhetsbesked och oberoende granskning
(2011-10-21)

Remissvar gällande Miljömålsberedningens betänkande Etappmål i miljömålssystemet (SOU 2011:34) samt Naturvårdsverkets rapport Miljömålen på ny grund (rapport 6420)
(2011-09-26)

Remissvar gällande TPA-utredningens betänkande Fjärrvärme i konkurrens (SOU 2011:44)
(2011-09-20)

Remissvar gällande betänkandet ”FRANS – framtida regelverk och ansvarsförhållanden på naturgasmarknaden”
(2011-09-19)

Remissvar gällande rapporten Markanvändning och verifieringen av markkriterier i Sverige 
(2011-08-26)

Remissvar gällande Europeiska kommissionens förslag till ändring av direktiv 2003/96/EG (energiskattedirektivet)
(2011-08-19)

Remissvar gällande förslag till vägledning om hållbarhetskriterier
(2011-06-14)

Remissvar gällande Transportstyrelsens rapport ”Uppdrag att utarbeta förslag till en supermiljöbilspremie”
(2011-06-07)

Remissvar gällande Promemoria Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen 2012
(2011-05-10)

Remissvar gällande förslag till ändringar i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen 
(2011-04-28)

Remissvar gällande promemoria om kompletterande förfaranderegler för vissa biobränslen
(2011-04-15)

Remissvar gällande Förslag till sektorsövergripande biogasstrategi
(2011-04-04)

Yttrande angående Remiss av återrapportering enligt Energimarknadsinspektionens regleringsbrev för 2010 och 2009. Förändrade marknadsvillkor för biogasproduktion och Ökad andel biogas på en utvecklad gasmarknad 
(2011-03-09)

Yttrande angående Remiss av återrapportering enligt Energimarknadsinspektionens regleringsbrev för 2010 – Förhandsprövning av gastariffer 
(2011-03-09)

Remissvar gällande Energimarknadsinspektionens rapport ”Nettodebitering – Förslag till nya regler för användare med egen elproduktion”
(2011-02-11)

Remissvar gällande Energimyndighetens föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen
(2011-01-17)

Yttrande angående ”Gassco AS och Swedegas Intercon AB:s gemensamma ansökan om koncession enligt naturgaslagen”
(2010-09-17)

Yttrande angående ”Tredje inre marknadspaketet för el och naturgas. Fortsatt europeisk harmonisering”, SOU 2010:30
(2010-08-30) 

Remissvar på Promemorian Vissa tekniska mervärdesskattefrågor
(2010-08-17)

Remissvar på Promemorian Upplagshavare för flygfotogen på flygplats samt kompletterande bestämmelser om skattefrihet för biogas 
(2010-08-02)

Förslag till allmänna råd om beskattning av bränsle enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi
(2010-06-01)

(2010-06-01)

(2010-06-01)

Remissvar på Energimyndighetens underlag till Sveriges nationella handlingsplan för energi från förnybara energikällor
(2010-03-29)

Remissvar ang ändring av Swedacs föreskrift STAFS 2006:6 (dnr 09-4389-14)
(2010-03-22)

Promemoria avseende ny definition av begreppet biogas i lagen om skatt på energi 
(2010-01-08) 

Remissvar angående "Ansvar och roller för en trygg energiförsörjning "
(2010-01-04)

Remissvar på förslag till implementering av hållbarhetskriterier för biodrivmedel
(2009-12-11)

Remiss av förslag till kvotpliktsystem för biodrivmedel
(2009-12-11) 

Reformen skydd mot olyckor – en uppföljning med förslag till utveckling (Ds 2009:47)
(2009-12-10)

Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Förnybara energikällor – Åtkomst till och drift av näten 
(2009-12-08) 

Remissvar på EU kommissionens förslag till reviderad förordning om anmälan om investeringar i energiinfrastruktur inom Europeiska gemenskapen 
(2009-12-04)

Remissvar angående ändring i lagen om ekodesign 
(2009-12-03)

Remissvar ”Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m.”
(2009-12-01)

Remissvar angående "rapport om Ursprungsgarantier för förnybar energi"
(2009-12-01)

Remissvar på Utredningen om miljömålssystemet ” Miljömålen i nya perspektiv” (SOU 2009:83) samt bilagan till betänkandet 
(2009-11-25)

Remissvar "Indikatorer för uthållig kommun" (dnr 17-09-3841)
(2009-11-20)

Remissvar "Trygg gasförsörjning" 2004/67/EU 
(2009-10-29)

Remissvar "Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen" - RUFS 2010
(2009-10-26)

Remissvar på Energinätsutredningens slutbetänkande SOU 2009:48 - Koncessioner för el- och gasnät
(2009-10-02)

Remissvar ”En ny kollektivtrafiklag” SOU 2009:39
(2009-09-17)

Remissvar Effektivare skatter på klimat- och energiområdet (DS2009:24) 
(2009-08-14)

Remiss av förslag till förordning om stöd till åtgärder för att främja en effektiv användning av förnybara gaser
(2009-07-03)

Remissvar rörande EG-kommissionens Grönbok: Mot ett tryggt, hållbart och konkurrenskraftigt europeiskt energigasnät 
(2009-02-26)

Remissvar till förslag till ändring av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2006:6) om gasmätare och volymomvandlare 
(2009-02-17)

Remissvar av Kommissionens grönbok om biologiskt avfall 
(2009-02-09)

Nya ersättningsbestämmelser i expropriationslagen, m.m. (SOU 2008:99) 
(2009-02-06)

Energieffektiviseringsutredningen – tillägg till remissvar 
(2009-02-06)

Vägen till ett energieffektivare Sverige SOU 2008:110 
(2009-01-30)

 


Texten uppdaterad 26 apr 2017

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
  • Lägg till på Delicious
  • Lägg till på Digg

Kontaktperson

Ellenor Grundfelt, Styrmedel- och remissansvarig Energigas Sverige
Ellenor Grundfelt
08-692 18 42
0709-10 30 74
e-post till Ellenor
Energigas Sverige  Box 49134 100 29 Stockholm Tel 08-692 18 40  info@energigas.se