Debatt

Collage debattartiklar 2010

Energigas Sverige deltar i debatten

 • ”Utveckla svensk biogas!” (Aktuell hållbarhet 2017-04-26)
  Svenska biogassatsningar väcker stort intresse runt om i världen, vilket ger arbetstillfällen i Sverige. För att det ska fortsätta krävs politisk helhetssyn och en samordnad strategi, skriver sex representanter för svensk biogas.

 • Replik - ”Forskning visar att biogasen är mycket resurseffektiv” (Trelleborgs Allehanda 2017-04-08)
  Skribenten ifrågasätter varför svenska skattebetalare ska subventionera biogas och gasdrivna bilar. Det finns flera felaktigheter som vi vill bemöta från biogasbranschens sida. För det första visar forskningen på att biogasen är mycket resurseffektiv då vi utnyttjar organiskt avfall för att göra fordonsbränsle.

 • Låt kommunerna utforma miljözoner (Västerbottenskuriren 2017-03-31)
  Kommunerna bör ges mycket större frihet att utforma miljözoner än vad en statlig utredning föreslår. Till exempel vad som ska tillåtas innanför eller vilka konkreta problem zonen ska lösa. Då kommer fler kommuner att gynna transporter på el, vätgas och biogas. Den samlade nyttan för klimat, luftkvalitet och folkhälsa blir större. Det skriver Mattias Goldman, vd vid Fores, 2030-sekretariatet tillsammans med Maria Malmkvist som är vd för Energigas Sverige.

 • För grönare bilism (Karlskoga tidning 2017-03-17)
  Ge kommunerna möjlighet att införa miljözoner för personbilar, minibussar och lätta lastbilar, så att de effektivare kan arbeta för en bättre luftkvalitet i städerna. Så långt är det lätt att hålla med den statliga utredningen om miljözoner som nu remissbehandlats. Men kommunerna bör ges mycket större frihet att utforma zonerna än vad utredningen föreslår.
 • Replik: Biogas behövs i nya miljözoner (di.se 2017-03-14)

  För att åtgärda försämrad luftkvalitet och ökad trängsel måste ”avgasbilar” begränsas i städerna, samtidigt som allt större del av trafiken elektrifieras. Det skriver Svante Axelsson i Di och framhåller att kommunerna ska kunna gå före och införa ”nollutsläppszoner” i delar av städerna, vilket föreslås av Transportstyrelsen i en utredning om miljözoner för lätta fordon, lastbilar och bussar. Förslaget är ute på remiss till den 15 mars 2017.I dessa tillåts dock lastbilar och bussar som elhydrid, det vill säga kombinerad el- och dieseldrift, enligt nuvarande förslag. Det är orimligt att dieseldrift skulle tillåtas i denna zon, men exempelvis biogas uteslutas.
 • Debatt: Värna biogasen (JP.se 2017-02-02)

  Sveriges kommuner och regioner är föregångare när det gäller produktion och användning av biogas. Det är inte så konstigt. För genom insamling av matavfall, och andra restprodukter, är det möjligt att producera lokalt ett av de mest miljösmarta bränslena som både minskar klimatavtrycket och bidrar till renare luft. Biogasproduktionen ger också biogödsel, vilket bidrar till minskad övergödning och möjliggör produktion av ekologisk mat.
 • Biogasen behövs i Jönköping!

  (JNytt 2017-01-27)

  Många kommuner står inför stora miljöutmaningar, exempelvis försämrad luft som hotar liv, hälsa och miljö. Men de har också lösningen på problemet. Att producera biogas av avfall, slam från reningsverket, gödsel från jordbruket och annat organiskt avfall kan göra stor miljö- och klimatnytta i våra städer när det ersätter fossila bränslen i transportsektorn. I ljuset av detta är det beklagligt att kommunpolitikerna föreslår att lägga ner biogasproduktionen i Jönköping.

 • Bråttom att lösa klimathotet

  (Marietadstidningen 2016-11-23)

  Stig Ljungwald skriver i Mariestadstidningen (15/11) att Sveriges utsläpp av växthusgaser ökar och att en av de stora bovarna är gasproduktionen. Inget kan vara mer felaktigt. Transportsektorn står idag för mer än en tredjedel av vårt samlade koldioxidutsläpp. För att minska utsläppen behöver transportsystemet utnyttja energi mer effektivt och då måste användningen av nya alternativa drivmedel, som biogas, öka.

 • Gynna gasbilar i nya bonus-malus-systemet

  (Göteborgsposten 2016-02-23)

  Att ta fram en nationell biogasstrategi och att ändra förslaget till bonus-malus-system så att verklig klimatnytta gynnas genom biogasbilar, är två viktiga steg för att utveckla framtidens hållbara drivmedel, skriver bland andra Maria Malmkvist, Energigas Sverige.

 • ”Sökes: En seriös plan”

  (Unt.se 2016-11-19)

  Vi måste sätta upp konkreta mål för hur de svenska transporternas miljöpåverkan ska minska. Annars kommer vi att tappa i konkurrenskraft när klimatkraven skärps. Det skriver Stefan Peterson och sex andra branschföreträdare.

 • ”Låt näringslivet vara med i planering av fossilfritt”

  (Ny Teknik 2016-10-11)

  Vi har efterfrågat en seriös dialog om hur Sveriges transporter ska bli fossilfria i mer än ett års tid. Om en månad ska regeringens handlingsplan för alternativa bränslen vara klar. Tiden för dialog rinner ut, enligt Pernilla Winnhed Energiföretagen och Maria Malmkvist vd Energigas Sverige.

 • ”Viktigt datum närmar sig för omställningen till en fossilfri transportsektor”

  (Aktuell hållbarhet 2016-10-10)

  Regeringen behöver upprätta en ambitiös handlingsplan då det gäller EU:s infrastrukturdirektiv för alternativa drivmedel, det skriver representanter från Eon, Aga Gas/Linde Group, Swedegas, Westport, Fores med 2030-sekretariatet, Energigas Sverige och Vätgas Sverige.

 • Allvarliga brister i bonus-malus

  (Dagens Samhälle 2016-08-18)

  Inför ett bonus-malus-system där alla sorters miljöbilar gynnas. Energigas Sverige instämmer i kritiken mot den presenterade statliga utredningen, men även om bristerna är allvarliga så kan de enkelt åtgärdas.

 • Oviss framtid för biodrivmedel stoppar satsningar

  (ATL 2016-06-07)

  Regeringen har tagit vissa initiativ till en grön industripolitik men branschen saknar fortfarande de långsiktiga spelregler som behövs för att våga investera. En fordonsbeskattning som gynnar även gasbilar och andra incitament till gröna transporter skulle driva på utvecklingen. Det nu föreslagna bonus-malusförslaget leder fel, skriver Maria Malmkvist, Energigas Sverige.

 • ”Obegripligt förslag hotar klimatbästa bilarna”

  (Ny Teknik 2016-05-19)

  Ett effektivt bonus-malus-system ska gynna de fordon som i verkligheten och totalt sett är bäst för klimatet. Regeringen måste göra om förslaget till miljöanpassning av Sveriges bilpark, skriver Matti Vikkula, Scandinavian Biogas, Maria Malmkvist, Energigas Sverige, Johanna Grant, Gröna Bilister och Markus Ekelund, 2050 Consulting AB.

 • Skapa effektivare resurshushållning

  (nwt.se 2016-05-14)

  Med Miljöpartiet som regeringsparti har vi all anledning att förvänta oss att Sverige kan ta ytterligare steg mot det hållbara kretsloppssamhället, skriver Anna Linusson med flera.

 • ”Fel bränslen gynnas i förslag för miljöbilar”

  (SvD Näringsliv 2016-05-13)

  Förslaget till bonus-malus utgår inte från verklig klimatprestanda i bilarna. I stället bygger systemet på missvisande uppgifter i vägtrafikregistret. Om utredningens förslag genom­förs riskerar försäljningen av gasbilar att sjunka drastiskt, skriver Maria Malmkvist, Energigas Sverige, Sten Forsberg, Volkswagen Sverige, Marco Schubert, Audi Sverige, och Anders Johansson, Westport.

 • Låt smutsiga bilar finansiera rena

  (SVT Opinion 2016-04-29)

  ”På fem områden måste regeringen gå längre än bonus-malus-utredningens förslag”, skriver Mattias Goldmann, Anders Johansson, Catherine Löfquist, Christer Ljungberg, Claes Ramel, Johanna Grant, Linda Burenius Magnusson, Maria Malmkvist, Markus Norström, Mats Ekelund, Olle Johansson och Tina Helin.

 • Låt kommunerna visa vägen till fossilfria transporter

  (Dagens Samhälle 2016-04-26)

  Många svenska kommuner står inför en stor miljöutmaning, bland annat med försämrad luft. Men de har också lösningen på problemet, biogasen. Med ett stödjande regelverk och större självbestämmande kan kommuner och landsting satsa där det bäst behövs och vi är redo att anta utmaningen, skriver sex företrädare för energibranschen.

 • Okunskap om gasens betydelse för industrin

  (Second Opinion 2016-04-12)

  Ska vi nå ett fossilfritt Sverige är industrins processutsläpp en särskild utmaning. Fasta eller flytande biobränslen och el framhålls som den universella lösningen - ofta helt felaktigt. Okunskapen om vilka krav som vissa industrier har på bränslens egenskaper, och vilka de realistiska alternativen som idag erbjuds, är oroande.

 • ”Bonus-malus måste styra rätt”

  (Aktuell Hållbrhet 2016-04-11)

  Satsningar på gasbilar är helt avgörande om målet om fossiloberoende fordonsflotta ska nås, skriver Maria Malmkvist, vd på Energigas Sverige.

 • Ett haveri som går att åtgärda

  (Skånska Dagbladet 2016-03-04)

  Transportsektorns omställning är ett haveri. Det kan inte ha undgått någon. Utsläppsskandaler och försäljningsstatistik visar på ett övertydligt sätt att utvecklingen går åt fel håll och att något måste göras.

 • Verkliga miljöbilar slås ut av dieselbilar

  (vlt 2016-02-25)

  Transportsektorns omställning mot målet om en fossilfri fordonsflotta är ett misslyckande. Utsläppsskandaler och försäljningsstatistik visar på ett övertydligt sätt att utvecklingen går åt fel håll och att något måste göras.

 • Ett haveri som går att åtgärda

  (Corren 2016-02-08)

  För att öka köplusten hos bilköparna är det viktigt att politiskt säkerställa att de förnybara bränslena alltid är billigare än de fossila, menar skribenterna.

 • Missa inte chansen att välja biogasbussar

  (Gotlands Allehanda 2016-01-25)

  Gotlandsbuss ska snart byta ut de ålderstigna och dieseldrivna regionbussarna. Och direkt drar diskussionen igång kring vilken typ av buss som är att föredra. Bussbolaget vill beställa nya dieselbussar medan Region Gotland trycker på för gasbuss och använda den lokalproducerade biogasen.

 • Biogas gynnar Jönköping

  (Jönköpingsposten 2016-01-25)

  Den svenska biogasmarknaden har utvecklats främst tack vare lokala och regionala initiativ. Politiker, entreprenörer, lantbrukare och privatpersoner i Jönköpings län har alla bidragit till att biogasanläggningar och tankstationer för gas har byggts, att kollektivtrafik med biogas har upphandlats och att tusentals gasbilar rullar på vägarna.

 • Nationell biogasstrategi gynnar Norrbotten

  (Norrbottenskuriren 2016-01-21)

  Biogasmarknaden har utvecklats mycket tack vare lokala och regionala initiativ. Politiker, entreprenörer, och lantbrukare har byggt biogasanläggningar och tankstationer för gas samt valt biogas i upphandlingar för kollektivtrafik. Utvecklingen i Norrbottens och Västerbottens län har det senaste året börjat komma i kapp övriga Sverige med fler anläggningar, tankstationer längs den viktiga norrlandskusten och kommunala gasbussar. Trots satsningarna lider många biogasaktörer av lönsamhetsproblem. Till viss del beroende på låga oljepriser men också på grund av bristen på långsiktig nationell strategi för biogasen. 

 • Se möjligheterna med gasledningen

  (Gefle Dagblad 2016-01-08)

  Miljöpartiets styrelse i Sandviken uttrycker på GD:s debattsida sitt motstånd mot den gasledning som planeras i området. Dessvärre kantas artikeln av en rad osakliga påståenden och okunskap, skriver Anders Mathiasson. 

 • Tre åtgärder för att minska lastbilarnas utsläpp

  (Second Opinion 2015-12-23)

  Med ett avtal från Paris och nytt hopp för klimatet är det nu dags för regering och riksdag att börja åtgärda de områden med störst klimatpåverkan. Ett sådant är tunga fordon vars utsläpp enligt Naturvårdsverket var 15 procent högre förra året än de var för 25 år sedan. Anledningen är ökad trafik men också att allt för få politiska åtgärder har föreslagits för att driva på omställningen.

 • Dags för en nationell strategi för biogasen

  (Dagens Samhälle 2015-12-01)

  Nu lanserar branschen ett förslag till strategi för biogasen. Det är ett sammanhållet grepp som bidrar till ett fossilfritt Sverige och en fossiloberoende fordonsflotta, och utvecklar en industrigren som skapar gröna lokala jobb och exportmöjligheter.


Texten uppdaterad 18 apr 2016

 • Dela på Facebook
 • Dela på Twitter
 • Lägg till på Delicious
 • Lägg till på Digg

Kontaktperson

Henrik Dahlsson
Chef Opinion och Information
Public Affairs-ansvarig
08-692 18 45
070-260 77 26
e-post till Henrik
Energigas Sverige  Box 49134 100 29 Stockholm Tel 08-692 18 40  info@energigas.se